„Интерактивна платформа за дигитализация на музеите”

Представя РИМ ВИДИН

360 Виртуална разходка – Музей Видин

Проектът InterDIGImuseum Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Museum Template – Mad UX © 2018. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use